Selecteer een pagina

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe Raad & Respons omgaat met jouw persoonsgegevens. Ik heb geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden. Neem bij vragen vooral contact op.

Met Raad & Respons, ondersteun ik, Neeltje Huvenaars, re-integratieprofessionals bij het omgaan met wet- en regelgeving in hun werk. Ik geef trainingen, adviezen en maak informatiemateriaal waarmee je als re-integratieprofessional zelf aan de slag kunt.

Mijn bedrijf Raad & Respons is gevestigd aan Schout Beyhartsstraat 4 5062 AR Oisterwijk. Ik, Neeltje Huvenaars, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze  Privacyverklaring. Je kunt mij bereiken op 06-53257215 of via info@raadenrespons.nl.

Raad & Respons verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn om jou goed te kunnen helpen. Bijvoorbeeld voor het beantwoorden van een vraag, het toesturen van
informatiemateriaal, de aanmelding voor een training, het maken van offertes of facturen en het versturen van de nieuwsbrief. Het gaat om gegevens die jij of jouw werkgever heeft toegestuurd.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens die jij zelf actief verstrekt via de mail of telefonisch,

Raad & Respons verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Waarvoor gebruikt Raad & Respons jouw gegevens?

Raad & Respons verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Jou bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om informatiemateriaal bij je af te leveren
– Raad & Respons verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Raad & Respons bewaart je persoonsgegevens voor langer tijd, maar niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Raad & Respons deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld voor de verzending van de Toolbox), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen dat zij ook goed met
jouw gegevens omgaan. Raad & Respons blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Raad & Respons gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Raad & Respons en heb je het recht op egevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@raadenrespons.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Raad & Respons wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit

Beveiliging persoonsgegevens

Raad & Respons neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@raadenrespons.nl