Selecteer een pagina

In 2021 zijn door wijzigingen in de wet de verschillen tussen de regelingen binnen de Wajong kleiner geworden. Voor wie vanuit de Wajong gaat werken is er nu één regeling voor de inkomensverrekening. Voorheen gebeurde dat op tien verschillende manieren in de oude Wajong, Wajong 2010 en Wajong 2015. De nieuwe manier pakt niet voor iedereen gunstig uit. Het garantiebedrag is ingevoerd om te zorgen dat Wajongers die in december 2020 werkten er door invoering van deze nieuwe rekenmethode niet (direct) op achteruitgaan zouden gaan. In dit blog lees je hoe het garantiebedrag werkt en hoe UWV de hoogte heeft berekend.

Wat is het garantiebedrag?

Het garantiebedrag is het bedrag aan uitkering waarop een werkende Wajonger recht zou hebben gehad als de wet niet zou zijn gewijzigd. De hoogte van het bedrag is of wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde inkomen over een periode die per groep verschilt. 

Hoe bepaalt UWV het garantiebedrag?

Alleen Wajongers die in december 2020 en januari 2021 inkomen uit arbeid hadden, komen in aanmerking voor het garantiebedrag. Bij de vaststelling van de hoogte van het garantiebedrag gaat UWV uit van de inkomensregeling waar de klant op 31 december onder viel. De hoogte van het garantiebedrag is berekend op basis van het inkomen over de periode:

  • december 2019 tot en met november 2020 voor klanten die voor december 2020 al inkomen uit arbeid ontvingen. Bij hen is gerekend met het gemiddelde inkomen per maand over deze periode. Maanden waarin de klant geen inkomen heeft ontvangen, zijn niet meegerekend. Als het gemiddelde inkomen lager was dan het inkomen in december 2020, dan is gerekend met het inkomen in december 2020. 
  • januari 2021 voor klanten die in december 2020 voor het eerst inkomen uit arbeid ontvangen.
  • heel 2021 voor klanten die een eigen bedrijf hebben. Deze groep heeft in 2021 een voorschot op het garantiebedrag ontvangen op basis van de winstverwachting over 2021. In 2022 wordt voor hen het voorschot definitief vastgesteld. 

Wanneer ontvangt iemand het garantiebedrag?

Het garantiebedrag wordt uitgekeerd als het bedrag hoger is dan de uitkering op basis van de nieuwe rekenregels die vanaf 1 januari 2021 gelden. Het is een vast bedrag dat wel elk half jaar wordt verhoogd met het percentage waarmee het wettelijk minimumloon stijgt. De klant blijft het garantiebedrag ook ontvangen als hij meer of minder gaat verdienen maar met de nieuwe rekenregels nog steeds slechter af is. Dit geldt tot de klant een jaar lang:

  • geen inkomen geniet (ook niet uit bijvoorbeeld een WW- of Ziektewetuitkering); of
  • volgens de nieuwe regels een hogere uitkering heeft dan het garantiebedrag.

Omdat Wajongers door de gevolgen van de coronamaatregelen moeilijker nieuw werk vinden, wordt de termijn van één jaar waarbinnen Wajongers opnieuw gebruik kunnen maken van het garantiebedrag voor klanten die in 2021 hun werk kwijtgeraakt zijn, opgerekt tot 1 januari 2023.   

Meer weten

Wil je meer weten over de wijzigingen in de Wajong? Op de website vind je een schema met wijzigingen in de Wajong waarmee je zelf aan de slag kunt. Heb je als Wajonger een vraag over jouw situatie? Stel die dan bij het Informatiepunt Wajong van Ieder(in) of bij UWV.

Dit artikel is het voor het laatst gewijzigd op 14 december 2021.